CRAFTING IDENTITY โดย ธีรนพ หวังศิลปคุณ

กค้าอันดับแรกเราจะต้องสร้างงานที่มันสามารถสร้าง Impression ที่ดี รูปแบบน่าสนใจ หยุดคนให้ได้ อย่างที่สองคือการสื่อสาร คือ งานของเรานั้นสามารถ Connect ได้ไหม เล่าเรื่องได้ไหม อย่างที่สามคือสิ่งที่ยากที่สุด คือ การที่จะทำให้งานของเรานั้นเข้าไปอยู่ในความทรงจำหรือเข้าไปให้ถึงในสมองของเขาให้ได้"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ CRAFTING IDENTITY โดย ธีรนพ หวังศิลปคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบกราฟิกร่วมสมัย TNOP

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์