Creative Thailand

SOLUTION DIRECTORY

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

WERAPON CHIEMVISUDHI

.สร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบเรขศิลป การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (PUBLICATION DESIGN) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN) การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (CORPORATE DENTITY) และระบบป้ยสัญลักษณ์ (SIGNAGE) ㆍควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการหน่วยงานของรัฐฯ พิพิธภัณฑ์ - ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก - ห้องสมุด - ศูนย์เรียนรู้ฯ . ควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการบริษัทเอกชน โครงการเชิงบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) - โครงการเชิงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกับสังคม (CSR) ㆍ ประสานงานผู้ผลิตงานด้านสิพิมพ์และวัสดุสังเคราะห์ประเกทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งชิ้นงานเรชศิลป์

#Design Services
View Icon 1,872 Heart Icon 0