Creative Thailand

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ชิ้นแรกของประเทศไทย

นอดีตประเทศไทยเป็นประเทศสังคมเกษตรกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่ค่อยมีบทบาทและ ความสำคัญไม่มากนัก แต่เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทำให้สถานการณ์ทางการค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยระบบทุนนิยมเสรี รัฐบาลไทยได้ตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2453  และได้ปรับปรุงและพัฒนากฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อยๆ กระทั่ง เรามีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นจุดเริมต้นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรในประเทศ แต่หลายคนไม่ทราบว่า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ชิ้นแรกของไทยคืออะไร

 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ชิ้นแรกที่ได้รับการจดทะเบียนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายเลข 42 กลไกประกอบพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะพิมพ์ได้ทั้ง ไทย – อังกฤษ ประดิษฐ์ขึ้นโดยคุณอุดม อุดมผล ผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2525
ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยให้วงการธุรกิจไทยมีเครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะที่พิมพ์ด้วยแรงพนักงาน สามารถพิมพ์สะดวกในการพิมพ์ภาษาไทยแทรกภาษาอังกฤษ ลดภาระกิจการด้วยการประหยัดทั้งเงินและเวลา คุณอุดมจึงคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะที่สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน พิมพ์สัมผัสด้วยแรงของนิ้วมือด้วยกลไกระบบก้านอักษร ทดแทนเครื่องพิมพ์ดีดเดิมที่พิมพ์ได้ภาษาเดียว และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าที่พิมพ์ได้สองภาษาแต่ยังต้องระบบเปลี่ยนหัวพิมพ์ คุณอุดมยังได้คิดสร้างกลไกประกอบพิมพ์ดีดโอลิมเปีย ที่ประสบความสำเร็จในการวางตัวอักษรให้อยู่ในลักษณะเดิมกับแป้นพิมพ์ดีดภาษาไทยทั้งแบบใหม่หรือ (ปัตตะโชติ) และแบบเก่า (ฟ ห ก ด ‘ า ส ว) ภาษาไทย ให้อยู่รวมกับแป้นอักษรภาษาอังกฤษได้ กลายเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไทยที่แพร่หลายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งปัจจุบัน

 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม IP IDE Center โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

www.facebook.com/ipidethailand